1. Vassilieva, Anna B.
    1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 65: 13-19.
  2. Verhoeff, Karlw
    1. Biogeographica, 3: 118-122.
  3. Vshivkova, Tatyana
    1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 49: 129-142.