Orientobdella Epshtein 1962

ニホンウミビル属

動物界 環形動物門 環帯綱 フンビル目 ウオビル科


 1. Orientobdella japonica (Vasiliev 1939)
  1. Pontobdella japonica
   Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 63: 155.
  2. Orientobdella japonica ニホンウミビル
   Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 63: 151, 155.